Προυποθέσεις εισαγωγής

1η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου.

Απόφοιτοι Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.

2η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Απόφοιτοι ΤΕΕ και Εσπερινών ΤΕΕ κάτοχοι Πτυχίου Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ Οικονομίας και Διοίκησης ή Ηλεκτρονικού ή Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού τομέα.

3η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Απόφοιτοι Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού.

Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου.

Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων ή από κλάδους προ επαγγελματικής κατάρτισης Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων

Απόφοιτοι ΤΕΕ κάτοχοι Πτυχίου Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ (τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανολογικού ή Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολογικού ή Κατασκευών ή Χημικών Εργαστηριακών εφαρμογών ή Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ).

Προσόντα Υποψηφίων

Κάθε υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω προσόντα:

1) Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές ή του EUROPEAN BACCALAUREAT που εκδίδεται από Ευρωπαϊκό Σχολείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή κάτοχος πτυχίου του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή τομέων Β’ κύκλου σπουδών TEE.

2) Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα να ασκεί το Ναυτικό επάγγελμα.

3) Γνωμοδότηση από κρατικό φορέα (νοσοκομείο ή κέντρο υγείας) από την οποία, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.

4) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι γνωρίζει καλώς κολύμβηση.

5) Φωτοαντίγραφο Διπλώματος επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Β2 των Πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN η άλλου αναγνωρισμένου φορέα επικυρωμένο για τη γνησιότητα του από το μορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση).

6) Βεβαίωση του Λυκείου που έχει εκδώσει το Απολυτήριο ότι δικαιούται πρόσβαση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας.

Φορολογικές ελαφρύνσεις:

  1. Άλλο ένα εισοδηματικό πλεονέκτημα των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού είναι αυτό της φορολόγησης.
  2. Επικρατεί ειδική φορολογική ρύθμιση για το Ναυτικό επάγγελμα.
  3. Ο φορολογικός συντελεστής για τους μισθωτούς όλων των υπόλοιπων κλάδων πλην των ναυτικών για το έτος 2014 ήταν 42,5% για εισόδημα άνω των € 26.705.
  4. Μειωμένος φορολογικός συντελεστής (6%) στις αμοιβές των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού από το έτος 2014.

Στρατολογικές ελαφρύνσεις:

Εκδίδεται δικαιολογητικό για αναβολή στράτευσης

Οι στρατεύσιμοι που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2002 και είναι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Μεταφορά στο Πολεμικό Ναυτικό

Όσοι από τους ανωτέρω δεν έχουν κατανεμηθεί στο Πολεμικό Ναυτικό, μεταφέρονται από τα Στρατολογικά Γραφεία αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στον Κλάδο αυτό και δεν επιτρέπεται στο μέλλον η μεταφορά τους σε άλλο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. Η μεταφορά πραγματοποιείται οποτεδήποτε, από την απόκτηση των απαιτούμενων λόγων και μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας κατάταξης ή ανακατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, διενεργείται δε ανεξαρτήτως εάν οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν και εφόσον έχουν προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, μόνο εφόσον η πραγματική στρατιωτική υπηρεσία που έχουν εκπληρώσει δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες.

Προσωρινή Απόλυση:

Οι πτυχιούχοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που κατατάσσονται για πρώτη φορά στο Πολεμικό Ναυτικό μετά την 1η Ιανουαρίου 2002, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να απολυθούν προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμπλήρωση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας 12 μηνών οι υπόχρεοι πλήρους θητείας και 8 μηνών οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας δωδεκάμηνης διάρκειας και αφού προηγουμένως εξαγοράσουν ή ζητήσουν και εγκριθεί η άρση των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που τυχόν υπέχουν. Εφόσον δεν επιθυμούν την εξαγορά ή την άρση τους υποχρεούνται να τις υπηρετήσουν μετά την εκπλήρωση της ανωτέρω πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, οπότε και απολύονται προσωρινά.

Οριστική Απόλυση

Η προσωρινή απόλυση καθίσταται οριστική, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν οποτεδήποτε εντός πενταετίας από την ημερομηνία προσωρινής απόλυσης θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών σε εμπορικά πλοία, με ελληνική ή ξένη σημαία συμβεβλημένα μα το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Για τη συμπλήρωση της παραπάνω θαλάσσιας υπηρεσίας προσμετράται ο χρόνος επιτυχούς φοίτησης στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και θαλάσσια υπηρεσία έως 12 μηνών, που αποκτάται σε εμπορικά πλοία υπό ξένη σημαία, εφόσον εξαγοραστεί ασφαλιστικά στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιός μπορεί να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Πολυτεχνείο της Βάρνας;

Οι απόφοιτοι Γ Λυκείου που δικαιούνται πρόσβαση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ  της Ελλάδας.

Οι απόφοιτοι Ναυτικών Λυκείων και κάτοχοι Ναυτικού φυλλαδίου.

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και κάτοχοι Ναυτικού φυλλαδίου μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην ναυτική Ακαδημία Βάρνας.

Τι πιθανότητες έχω να γίνω δεκτός;

Ο ανταγωνισμός για μια θέση στο Πολυτεχνείο της Βάρνας είναι ισχυρός. Ως επισήμως αντιπρόσωπος έχουμε προτεραιότητα στην κατοχύρωση θέσης. Εντός 48 ωρών σας αποστέλλουμε δεσμευτική  βεβαίωση αποδοχής.

Τι έγγραφα χρειάζεται να προσκομίσω;

Τα απαιτούμενα έγγραφα αλλάζουν κάθε χρόνο και διαφοροποιούνται από υποψήφιο σε υποψήφιο η σωστή προετοιμασία και πληρότητα του φακέλου υποψηφιότητας σας είναι καθοριστική. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ  2310 83 36 66.

Τί δίδακτρα θα πληρώνω ανά εξάμηνο;

Τα  δίδακτρα για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ανέρχονται στα 2900 ευρώ και πληρώνεται 1450 ευρώ ανά Ακαδημαϊκό εξάμηνο. Τα δίδακτρα ανακοινώνονται καθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με το Διάταγμα οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με τα αρχικά δίδακτρα, δηλαδή οι φοιτητές  που θα εγγραφούν με 2900 ευρώ το χρόνο μέχρι την αποφοίτηση τους.

Προσοχή στη παραπληροφόρηση.

Μήπως πρέπει να δώσω εξετάσεις για την επάρκεια Αγγλικής γλώσσας;
Απαιτείτε επάρκεια Αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2. Οι σπουδές είναι αγγλόφωνες.

Όσοι δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Michigan ή Cambridge να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο 2310 83 36 66.

Πρέπει να έχω Ναυτικό φυλλάδιο για να εισαχθώ στο Πολυτεχνείο της Βάρνας;

Το Ναυτικό φυλλάδιο δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σας στο Πολυτεχνείο της  Βάρνας. Οι κάτοχοι Ναυτικού φυλλαδίου έχουν κάποια πλεονεκτήματα κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310 83 36 66.

Πρέπει να περάσω ιατρικές εξετάσεις για να εισαχθώ στο Πολυτεχνείο της Βάρνας;

Απαιτείται βεβαίωση από Κρατικό νοσοκομείο ότι είστε κλινικά υγιείς και δεν πάσχετε από μολυσματική νόσο. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες εξετάσεις οφθαλμίατρου, παθολόγου, κλπ.

Μπορώ να διαμένω στην εστία του Πολυτεχνείου;

Η Βest Studies ως επίσημος αντιπρόσωπος, όλους τους φοιτητές της τους έχει τακτοποιήσει στη φοιτητική εστία του Πολυτεχνείου τα οποία είναι δίκλινα.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών μου απαιτείται εκπαιδευτικό ταξίδι;

Για την ολοκλήρωση των σπουδών και την έκδοση άδειας Γ' Πλοιάρχου και Γ' Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να ολοκληρωθούν 2 εκπαιδευτικά εξάμηνα θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία άνω των 500 GT. Η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας έχει αναθέσει αποκλειστικά στη Best Studies ως αποκλειστικό αντιπρόσωπο των γραφείο του Πολυτεχνείου στην Ελλάδα και υπεύθυνο για τους Έλληνες φοιτητές, την διαχείρηση των εκπαιδευτικών ταξιδιών.

Για αυτό και σας δίνουμε γραπτή διαβεβαίωση εκτέλεσης εκπαιδευτικού ταξιδιού κατά την έναρξη των σπουδών που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των σπουδών σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310 83 36 66 για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου σε επίπεδο Master και PhD (Διδακτορικό):

Όλοι οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδό Master και PhD (Διδακτορικό) εντός της σχολής ή σε οποιαδήποτε ΑΕΙ  παγκοσμίως.

Σπουδές

Το Πολυτεχνείο της Βάρνας (TUV) σχολή Πλοιάρχων /Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων I.A.M.U. (International Association of Maritime Universities) και διαθέτει την Πιστοποίηση I.M.O. (International Maritime Organization) και του αντίστοιχη του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Μηχανικής στο Λονδίνο (ImarE).

Διεθνείς συνεργασίες με αντίστοιχες Πανεπιστημιακές Ναυτικές και Πολυτεχνικές Σχολές σε Η.Π.Α., Γερμανία, Ιταλία, Τουρκία, Ουκρανία, Ρουμανία, Πολωνία, με εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές σχέσεις, εμπλουτίζουν τα προγράμματα, την αξιοπιστία της και τη διεθνή της αναγνώριση.

Οι Ναυτικές Σπουδές στο Πολυτεχνείο της Βάρνας, παρέχουν σύγχρονη εκπαίδευση στη ναυτιλιακή θεωρία και πράξη, τη χρήση νέων τεχνολογιών, δημιουργώντας λαμπρές προοπτικές για τη σταδιοδρομία Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού στους αποφοίτους παγκοσμίως

Οι σπουδές περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής, παράλληλα με το Σύστημα Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης (Sandwich Courses System), σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ Σχολής και πλοίου, μεταξύ θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης σε εργαστήρια και εκπαίδευση σε εξομοιωτές (simulator) παράλληλα με την πρακτική εκπαίδευση στη Ναυτική Τέχνη ταξιδεύοντας σε ιδιόκτητα πλοία της σχολής, δηλαδή πραγματοποίησης μεικτής φοίτησης (εσωτερικής και εξωτερικής).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε αντίθεση με τις Ελληνικές Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου της Βάρνας, δεν είναι υποχρεωμένοι για την πρακτική τους εξάσκηση στα 2 εξάμηνα να αναζητήσουν πλοίο και να εκλιπαρούν Ναυτιλιακές Εταιρίες και εφοπλιστές ώστε να ολοκληρώσουν τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, διότι η Best Studies ως επίσημος αντιπρόσωπος εξασφαλίζει με συμβόλαια τους φοιτητές της πριν την έναρξη των σπουδών σε συνεργασία με Ναυτιλιακές Εταιρείες και το Πολυτεχνείο Βάρνας. Έτσι, απαλλάσσονται οι φοιτητές από αυτό το άγχος και κυρίως οι κοπέλες οι οποίες, ως γνωστών, στην Ελλάδα δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ναυτολογηθούν σε πλοίο για να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στις ΑΕΝ.

Το Πολυτεχνείο της Βάρνας όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες διαθέτει πλανητάριο για την εξάσκηση ναυσιπλοΐας, σύγχρονες αίθουσες ναυτικής τέχνης, σύγχρονο προσομοιωτή γέφυρας πέμπτης γενιάς, GMDSS προσομοιωτή, προσομοιωτές μηχανοστασίου και πινάκων ελέγχου σε πραγματικές διαστάσεις όπως επίσης αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις, κλειστό κολυμβητήριο, βόλεϊ μπάσκετ κτλ.

Τα πτυχία των αποφοίτων Γ΄ Πλοιάρχων και Γ΄ Μηχανικών είναι Παγκοσμίως αναγνωρισμένα. Κατατίθενται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ελλάδα και εκδίδεται άμεσα άδεια Γ΄ Πλοιάρχου ή Γ΄ Μηχανικού από το Υ.Ε.Ν

Επίσης δίνεται η δυνατότητα όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πολυτεχνείο της Βάρνας για άλλα 2 χρόνια για το πτυχίο Β΄ Πλοιάρχου – Μηχανικού και άλλα 2 χρόνια για το πτυχίο Α’ Πλοιάρχου. Δεν απαιτείται η 24μηνη προϋπηρεσία θαλάσσης και η μετέπειτα εξάμηνη φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ όπως ισχύει για τους αποφοίτους Ελληνικών Ναυτικών Ακαδημιών, διότι το Πολυτεχνείο της Βάρνας είναι Πανεπιστημιακού επιπέδου και οι απόφοιτοι του μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι το βαθμό Α΄ Πλοιάρχου κάνοντας τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια σε Ναυτιλιακές Εταιρίες Παγκοσμίως, αμειβόμενοι ως Γ΄ ή Β΄ Πλοίαρχοι.

Επίσης, όλοι οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Βάρνας με την απόκτηση του πτυχίου Γ΄ Πλοιάρχου ή Μηχανικού, εάν το επιθυμούν, μπορούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Αυτή η επιλογή ενδιαφέρει κυρίως σπουδαστές οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν κυρίως στην στεριά σε Ναυτιλιακές Εταιρίες ως διευθυντικά στελέχη, σε κρατικούς φορείς ναυτικού ενδιαφέροντος, λιμεναρχεία και ως Καθηγητές ναυτικής εκπαίδευσης στις Ελληνικές ΑΕΝ και σε όλο τον κόσμο.

Η Best Studies αντιπροσωπεύει επίσημα το Πολυτεχνείο της Βάρνας, εξασφαλίζει επίσημα την εισαγωγή στην Ακαδημία, πλήρη και έγκυρη ενημέρωση σε θέματα ναυτικών σπουδών, γραπτή εγγύηση εισαγωγής, ξενάγηση στο Πολυτεχνείο, εισαγωγή στην εστία, ή εύρεση ιδιωτικής κατοικίας και πάσης φύσεως γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης υποστήριξη του σπουδαστή από την αρχή μέχρι την ορκωμοσία.

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Ορισμός: Ο πλοίαρχος είναι ο κυβερνήτης των εμπορικών ή ακτοπλοϊκών σκαφών και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου και των επιβατών Περιγραφή: Ειδικότερα, ο πλοίαρχος χαράζει την πορεία του πλοίου και παρακολουθεί την ταχύτητά του με τη βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών μηχανημάτων ναυσιπλοΐας και χαρτών και κάνει τους απαραίτητους ελιγμούς για την ομαλή προσέγγιση ή την απομάκρυνση του πλοίου από την προβλήτα του λιμανιού. Επιπλέον, έχει τη γενική ευθύνη για τον ανεφοδιασμό του πλοίου, κρατάει το ημερολόγιο του πλοίου και κάνει τον αναγκαίο προγραμματισμό. Κατευθύνει και οργανώνει την εργασία όλων των μελών του πληρώματος παρακολουθώντας ταυτόχρονα τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έχει ευθύνη για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε μέλη του πληρώματος ή σε επιβάτες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν εργάζεται σε εμπορικό πλοίο, προετοιμάζει το σχέδιο φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου, επιβλέπει τις αντίστοιχες διαδικασίες και φροντίζει για την ασφάλεια των εμπορευμάτων. Παράλληλα, κάνει τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τις λιμενικές αρχές και τους φορτωτές, καθώς και τις διαπραγματεύσεις με τους παραλήπτες του φορτίου που μεταφέρει. Στη διάρκεια του ταξιδιού έχει απόλυτη εξουσία όσον αφορά στη διοίκηση αλλά και σε νομικά θέματα. Για παράδειγμα, μπορεί να διατάξει ακόμα και την κράτηση επιβατών που παραβαίνουν το νόμο, να αποφασίσει την απόρριψη εμπορευμάτων ή την εγκατάλειψη του πλοίου σε περίπτωση κινδύνου για τη ζωή του πληρώματος ή των επιβατών. Είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των μισθών του πληρώματος, καθώς και για τη σύνταξη αναφορών και εκθέσεων που απαιτούνται από τις αρχές ή τη ναυτιλιακή επιχείρηση. Για τη διεκπεραίωση πολλών από αυτά τα καθήκοντά του συνεργάζεται με τους άλλους αξιωματικούς του πλοίου. Γενικά, ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για τη χάραξη της πορείας του πλοίου και τους ελιγμούς προσέγγισης στα λιμάνια. Έχει ευθύνη για την επιλογή και το συντονισμό των αρμοδιοτήτων του πληρώματος, την τήρηση της τάξης, τον έλεγχο καταλληλότητας και την καλή λειτουργία και ασφάλεια του πλοίου. Σπουδαιότητα: Το επάγγελμα του πλοιάρχου απαιτεί υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και κριτική σκέψη. Ο πλοίαρχος πρέπει να είναι τολμηρός, εύστροφος, ανεξάρτητος, να έχει συναισθηματική ωριμότητα και καλή υγεία. Πολύ σημαντικό, εξάλλου, είναι να έχει διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες, αφού είναι απαραίτητο να χειρίζεται πολλά θέματα ταυτόχρονα και να διοικεί ικανοποιητικά το σύνολο του πληρώματος, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, συνήθως είναι ανομοιογενές, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες απομόνωσης που επιβάλλει το θαλάσσιο ταξίδι. Ακόμη, οφείλει να είναι δίκαιος και αμερόληπτος, να διαθέτει ευαισθησία και ενδιαφέρον για τα μέλη του πληρώματος και τις συνθήκες διαβίωσής τους στο πλοίο και να εμπνέει σεβασμό. Το επάγγελμα επιλέγουν, κυρίως, άνθρωποι αυτάρκεις, που αγαπούν τη θάλασσα, τα ταξίδια και αψηφούν τους κινδύνους. Σήμερα, τα πλοία είναι αυτοματοποιημένα και για το λόγο αυτό για την ενασχόληση με το επάγγελμα απαιτούνται γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων πολύ εξειδικευμένων ηλεκτρονικών μηχανημάτων. Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η γνώση ξένων γλωσσών. Μέλλον: Η σταθερή ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και των θαλασσίων μεταφορών δημιουργούν θετικές προοπτικές απασχόλησης για εξειδικευμένα στελέχη, ενώ η αποφοίτηση από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακολουθεί ελεγχόμενους ρυθμούς. Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι πλοίαρχοι απασχολούνται σε ναυτιλιακές εταιρίες. Μετά από αρκετά χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας μπορούν να αναλάβουν διάφορες θέσεις στα ναυτιλιακά γραφεία και έτσι να σταματήσουν να ταξιδεύουν. Αρκετοί πλοίαρχοι εργάζονται ως καπετάνιοι σκαφών αναψυχής ή δημιουργούν εταιρίες ενοικιάσεως τέτοιων σκαφών. Επαγγελματικές συνθήκες: Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει στο πλοίο που κυβερνά, πράγμα που συνεπάγεται αυξημένες ευθύνες. Εξάλλου, και οι συνθήκες εργασίας του πλοιάρχου είναι ιδιαίτερες. Από τη φύση του το επάγγελμα απαιτεί παραμονή για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από το σπίτι και τα συγγενικά πρόσωπα. Επίσης, η σύσταση του πληρώματος ενός πλοίου είναι πολλές φορές ανομοιογενής, αφού αποτελείται από άτομα διαφόρων εθνικοτήτων, τα οποία δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, έχουν διαφορετικές συνήθειες και αξίες, με αποτέλεσμα την πιθανότητα δημιουργίας προβλημάτων στην καθημερινή συμβίωση, γεγονός που ο πλοίαρχος καλείται να αντιμετωπίσει και να διευθετήσει. Ακόμα, στη διάρκεια του ταξιδιού οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κακοκαιρίας, είναι πολλοί. Τέλος, σε έκτακτες περιστάσεις, ο πλοίαρχος μπορεί να χρειαστεί να εργάζεται για πολλές ημέρες χωρίς διακοπή. Στα σύγχρονα πλοία οι συνθήκες διαβίωσης είναι ιδιαίτερα καλές. Ειδικότερα οι αξιωματικοί έχουν τις δικές τους καμπίνες, οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι διαθέτουν τηλεόραση, video, αίθουσα ψυχαγωγίας κ.λπ. Γενικά σχόλια: Ο πλοίαρχος χρειάζεται να διαθέτει συνέπεια, υπευθυνότητα, αίσθημα δικαιοσύνης και να αποπνέει κύρος, εμπιστοσύνη και σεβασμό τόσο στο πλήρωμα, όσο και στους επιβάτες. Ο πλοίαρχος είναι απαραίτητο να διαθέτει ηγετικές δεξιότητες, προκειμένου να επιτυγχάνει τη διευθέτηση των όποιων προβλημάτων δημιουργούνται και τη διευκόλυνση της συνεργασίας των μελών του πληρώματος.

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ορισμός: Ο μηχανικός πλοίων είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών στα πλοία. Περιγραφή: Ο μηχανικός εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει την καλή λειτουργία της μηχανής και των άλλων μηχανημάτων και συσκευών του πλοίου, όπως ηλεκτρογεννήτριες, γερανοί κλπ. Ο έλεγχος των μηχανών στα σημερινά πλοία γίνεται κυρίως μέσω της κονσόλας ελέγχου και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πιο αναλυτικά, ο μηχανικός με την βοήθεια του πληρώματος μηχανής προγραμματίζει και επιβλέπει τις εργασίες συντήρησης. Αναλαμβάνει τις επιδιορθώσεις που μπορεί να απαιτούνται, ώστε το πλοίο να συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς προβλήματα. Εξασφαλίζει τη σωστή κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα έξοδα. Συνεργάζεται με τον πλοίαρχο για την ταχύτητα, τους ελιγμούς και τους χειρισμούς του σκάφους. Υπολογίζει τις απαραίτητες προμήθειες καυσίμων, λιπαντικών και άλλων ανταλλακτικών και θέτει τις παραγγελίες σε συνεννόηση με τη διοίκηση της ναυτιλιακής επιχείρησης. Τέλος, παραλαμβάνει τα καύσιμα και λιπαντικά και εκτελεί απογραφές των ανταλλακτικών. Ο μηχανικός μαζί με τον πλοίαρχο είναι οι αξιωματικοί με τις περισσότερες ευθύνες στο πλοίο και πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Σπουδαιότητα: Η υπολογιστική και η μαθηματική ικανότητα είναι απαραίτητες, ώστε ο μηχανικός να εκτελεί με ακρίβεια υπολογισμούς κατανάλωσης και προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών και άλλων ανταλλακτικών. Οι τεχνικές γνώσεις και η επιδεξιότητα στα χέρια είναι απαραίτητα προσόντα, ώστε να μπορεί να εκτελεί επιδιορθώσεις και να βρίσκει λύσεις σε βλάβες. Η γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής είναι επίσης απαραίτητη, τόσο για την προφορική, όσο και για την γραπτή επικοινωνία (σύνταξη αναφορών, κλπ.). Ο μηχανικός χρειάζεται να διαθέτει υπευθυνότητα, ευσυνειδησία και διοικητική ικανότητα, ώστε να μπορεί να διευθύνει το πλήρωμα της μηχανής, αλλά και να διευθετεί τυχόν διαφορές μεταξύ τους. Επίσης, πρέπει να αποπνέει κύρος και αξιοπιστία και να έχει ικανότητα αρμονικής συνεργασίας μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης με τους άλλους αξιωματικούς και τους εργαζόμενους στη μηχανή του πλοίου. Ακόμη, στα χαρακτηριστικά του επαγγελματία περιλαμβάνονται η ανεξαρτησία, η αγάπη για τη θάλασσα και τα ταξίδια. Επειδή η επαφή με τους ανθρώπους είναι σχετικά περιορισμένη, με τα μέλη του πληρώματος, το επάγγελμα αυτό ταιριάζει καλύτερα σε αυτάρκης ανθρώπους. Σήμερα, τα πλοία είναι αυτοματοποιημένα και για το λόγω αυτό απαιτούνται και γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και άλλων πολύ εξειδικευμένων ηλεκτρονικών μηχανημάτων. Μέλλον: Το επάγγελμα αυτό εξακολουθεί να έχει ζήτηση με την ανάπτυξη του τουρισμού, την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και την αύξηση του όγκου των θαλάσσιων μεταφορών και οι αποδοχές θεωρούνται αρκετά καλές. Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι μηχανικοί εργάζονται για λογαριασμό ναυτιλιακών εταιριών σε εμπορικά και επιβατηγά πλοία, ενώ μετά από αρκετά χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να αναλάβουν τη θέση του αρχιμηχανικού στα ναυτιλιακά γραφεία κάνοντας ελάχιστα ταξίδια. Ορισμένοι μηχανικοί δημιουργούν δικές τους μικρές εταιρίες επισκευής πλοίων και σκαφών αναψυχής. Επαγγελματικές συνθήκες: Το επάγγελμα του μηχανικού πλοίων, είναι δύσκολο και σκληρό. Συνοδεύεται από πολλές ευθύνες και απαιτεί χειρωνακτικές εργασίες, ορθοστασία και συχνά, νυχτερινές βάρδιες. Η εργασία του εκτελείται κυρίως σε συνεργασία με άλλους εργαζόμενους στο πλοίο, το οποίο μπορεί και να αποτελείται από εργαζόμενους πολλών εθνικοτήτων με διαφορετικές συνήθειες και έθιμα. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στη καθημερινή διαβίωση, καθώς η συνεργασία και η ομαδική δουλειά είναι απαραίτητη στον περιορισμένο χώρο του πλοίου. Παλαιότερα, οι συνθήκες εργασίας της δουλειάς του μηχανικού ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και ανθυγιεινές, με μεγάλη πιθανότητα ατυχημάτων στους χώρους των μηχανοστασίων εξαιτίας της λειτουργίας των μηχανών και των καυσίμων υλών. Στα σύγχρονα πλοία οι συνθήκες διαβίωσης είναι αισθητά πολύ πιο καλές. Ειδικότερα, οι αξιωματικοί έχουν τις δικές τους καμπίνες πλήρως εξοπλισμένες, ενώ στους κοινόχρηστους χώρους υπάρχει τηλεόραση, video, αίθουσα ψυχαγωγίας, εστιατόριο. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε, ότι ο μηχανικός περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του στο μηχανοστάσιο, όπου ο θόρυβος είναι αρκετά ενοχλητικός και ορισμένες φορές η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Στα καινούργια πλοία ο χώρος του μηχανοστασίου είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας γίνεται με το πάτημα πλήκτρων από ειδικό θάλαμο ελέγχου. Το συγκεκριμένο επάγγελμα περιλαμβάνει όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που συνεπάγεται η ζωή του ναυτικού και τους επιπλέον κινδύνους ατυχήματος, που εγκυμονεί η απασχόλησή του στο χώρο του μηχανοστασίου. Γενικά σχόλια: Το επάγγελμα του μηχανικού πλοίων αφορά ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα, τα ταξίδια και διαθέτουν ιδιαίτερες δεξιότητες στις μηχανές ,απαιτεί υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή, καθώς από τις εντολές, οδηγίες και ενέργειες του μηχανικού εξασφαλίζεται ο σωστός και ασφαλής πλους του πλοίου μέσα στη θάλασσα.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ Μηχανικών Naval Engineering

Γενική Περιγραφή: Ο Ναυπηγός Μηχανικός ασχολείται με την εκπόνηση της μελέτης και της σχεδίασης κάθε είδους πλωτών σκαφών και πλωτών κατασκευών (πορθμείων, πλωτών δεξαμενών), καθώς και με την επισκευή ή μετασκευή παλαιών σκαφών. Όταν το ναυπηγείο αναλαμβάνει την κατασκευή καινούργιου σκάφους, ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός κάνει τη γενική σχεδίαση του σκάφους (μορφή, τύπος, εσωτερική διαίρεση, εξοπλισμός, αντοχή πλοίου). Υπολογίζει το βάρος και την ισχύ των μηχανών, το ωφέλιμο φορτίο, τους χώρους, τις αποθήκες, τις αναλογίες, το συνολικό κόστος κατασκευής του πλοίου. Κάνει τη σχεδίαση-χάραξη των διαφόρων τμημάτων του πλοίου και φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή της μελέτης και του σχεδίου. Επιβλέπει την εγκατάσταση των μηχανών και των άλλων οργάνων του πλοίου και είναι υπεύθυνος για την ευστάθεια του σκάφους. Στην περίπτωση που ασχολείται με την ανακατασκευή ενός πλοίου, κάνει τη μελέτη και την επανασχεδίαση των διαφόρων τμημάτων του, ενώ στην περίπτωση της επισκευής πλοίου κάνει πάλι τη μελέτη και τη σχεδίαση του τμήματος που πρόκειται να επισκευασθεί. Επίσης, υπολογίζει τα υλικά, το κόστος και επιβλέπει την εργασία της κατασκευής των νέων τμημάτων που μπορεί να συναρμολογούνται στο πλοίο. Η ποιότητα του έργου του Ναυπηγού εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των πλοίων και σκαφών και την ασφαλή χρήση τους κατά τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, από το οποίο παίρνει άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά από εξετάσεις. Τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος μπορεί να υποβάλει αίτηση για το πτυχίο του εργολήπτη, ενώ τέσσερα χρόνια μετά τη λήψη της άδειας μπορεί να λάβει το πτυχίο μελετητή. Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός μπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα Τμήματα των Πολυτεχνείων. Σπουδές στον ίδιο τομέα και πτυχίο Τεχνολόγου Ναυπηγού που δίνει τη δυνατότητα μελέτης, σχεδίασης και κατασκευής επισκευής πλοίων και σκαφών ορισμένου μήκους ή επισκευής και μετασκευής οποιουδήποτε σκάφους, παρέχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ. Οι απόφοιτοι αυτών των Τμημάτων έχουν το δικαίωμα να εισαχθούν στο δεύτερο έτος του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις. Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο επαγγελματίας πρέπει να διαθέτει: Υψηλό αίσθημα ευθύνης Μεθοδικότητα, δημιουργική φαντασία και συνέπεια Καλές γνώσεις μαθηματικών και σχεδίου Γνώσεις φυσικής, μαθηματικών και τεχνικού σχεδίου Μηχανική και υπολογιστική ικανότητα Καλή αντίληψη του χώρου και των διαστάσεων Πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους συναδέλφους του Διοικητικές ικανότητες για να οργανώσει και να διευθύνει το τεχνικό προσωπικό ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Επαγγελματικές Προοπτικές: Σήμερα, το επάγγελμα του Ναυπηγού παρουσιάζει προβλήματα λόγω της συρρίκνωσης των ναυπηγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και, γενικότερα, της κρίσης που αντιμετωπίζει η ναυπηγική βιομηχανία. Έτσι, πολλοί Ναυπηγοί αναζητούν διεξόδους απασχόλησης σε άλλους σχετικούς τομείς, όπου μπορούν να εργαστούν με καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Μπορεί να εργαστεί στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, σε δημόσιες υπηρεσίες για την επιθεώρηση των εμπορικών πλοίων, στην παρακολούθηση της κατασκευής, επισκευής και αξιοπλοΐας σκαφών, σε Οργανισμούς Λιμένων, σε λιμενικές εγκαταστάσεις, σε ναυπηγεία, ναυτιλιακά γραφεία και εταιρείες, καθώς ακόμη και ως ελεύθερος επαγγελματίας εκπονώντας διάφορες ναυπηγικές μελέτες.. Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Ναυπηγού είναι πνευματική, σύνθετη και υπεύθυνη. Κατά τη μελέτη και το σχεδιασμό των πλοίων ο Ναυπηγός εργάζεται σε συνθήκες γραφείου-σχεδιαστηρίου, όπου οι χώροι είναι καλά φωτισμένοι, καθαροί, άνετοι και εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα μέσα. Εργάζεται ατομικά ή ομαδικά και μετακινείται συχνά στους χώρους κατασκευής για να επιβλέπει την πορεία των εργασιών. Κατά τη διάρκεια των κατασκευών και την επίβλεψη των εργασιών χρειάζεται να εργάζεται σε εξωτερικούς χώρους, όπως ναυπηγεία, λιμάνια, όπου υπάρχει ένταση και σωματική κούραση. Οι συνθήκες εκεί είναι πολλές φορές ανθυγιεινές, με αρκετό θόρυβο, τεχνητό φωτισμό, αναθυμιάσεις, ενώ εκτίθεται και στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες

Επαγγελματική Εξέλιξη

Δόκιμος πλοίαρχος

ασκείται υπό την επίβλεψη του Υποπλοίαρχου και του Ανθυποπλοίαρχου σε κάθε θέμα σχετικά με την υπηρεσία του σκάφους και τη ναυσιπλοΐα.

Ανθυποπλοίαρχος

είναι ο άμεσος βοηθός του Υποπλοίαρχου για κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσία του σκάφους, τη ναυσιπλοΐα και στο φορτίο.

Ύπαρχος

ασκεί τα καθήκοντα του Υποπλοίαρχου στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. Ιεραρχικά τοποθετείται μεταξύ πλοιάρχου και υποπλοιάρχου.

Υποπλοίαρχος

είναι ο άμεσος συνεργάτης του πλοιάρχου για κάθε θέμα σχετικά με το πλοίο, τους επιβαίνοντες και το φορτίο. Προΐσταται των υπηρεσιών του προσωπικού του καταστρώματος, της τροφοδοσίας, των ενδιαιτήσεων και του μαγειρείου.

Πλοίαρχος

Πλοίαρχος (Πχος) είναι ο επικεφαλής του πληρώματος πλοίου.Είναι ο Κυβερνήτης και ο Διοικητής του πλοίου, επικεφαλής της ιεραρχίας του πληρώματος με εξουσία σε κάθε πρόσωπο που επιβαίνει στο πλοίο και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις ναυτολόγησης του πληρώματος. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την ευταξία στο πλοίο. Προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας που εγγράφεται στο νηολόγιο του πλοίου. Ο πλοίαρχος οφείλει να κυβερνά αυτοπροσώπως το πλοίο στις επικίνδυνες περιοχές, να τηρεί τα ναυτιλιακά έγγραφα (π.χ. έγγραφα εθνικότητας, ναυτολόγιο και ημερολόγια). Οι Πλοίαρχοι υπηρετούν τόσο στο Πολεμικό όσο και στο Εμπορικό Ναυτικό.

Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας Nikola Vaptsarov αποκτούν τίτλο σπουδών AEI. Bachelor και ταυτόχρονα αποδεικτικό ναυτικής ταυτότητας Γ΄τάξης Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Επίσης μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στο χώρο της Ναυτιλίας. Από τη στιγμή που ένας απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιλέξει τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία, έχει προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνέχεια για επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές.

Οι απόφοιτοι Nαυτικης Ακαδημιας Βαρνας μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και στη συνέχεια σε Α΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Σήμερα, η απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία για τη βαθμολογική προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Β΄ είναι 24 μήνες και για την προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Α΄ είναι 36 μήνες .

Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται όμως μόνο στα πλοία. Γύρω απ' αυτή δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα με τη θέληση και τη φιλοδοξία καθενός. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Αξιωματικός όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά. Πολλά ανώτερα και ανώτατα στελέχη που απασχολούνται σήμερα στους παραπάνω κλάδους προέρχονται από τις τάξεις των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού.

Σήμερα που χτίζονται συνεχώς νέα καράβια, που υπάρχει έλλειμμα αξιωματικών στα πλοία, ο Έλληνας αξιωματικός γίνεται περιζήτητος. Διαλέγοντας το επάγγελμα αυτό γίνεσαι ένας από τους λίγους, ένας από εκείνους που μετά από εννέα χρόνια θα μπορείς να είσαι "και ο πρώτος". Και οι αμοιβές των πρώτων είναι σήμερα οι υψηλότερες στην Ελλάδα.

Αναγνώριση σπουδών

Ισότιμα είναι τα διπλώματα Α τάξης των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού με τα πτυχία των ΤΕΙ σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Υπουργός Ναυτιλίας σε γραπτή του απάντηση μετά από σχετική ερώτηση. Το παραπάνω ισχύει για τους εισακτέους στις Ελληνικές ΑΕΝ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-6 και εφεξής.
Όσον αφορά τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και τη διαδικασία αναγνώρισης των εν λόγω διπλωμάτων με τα πτυχία των ΤΕΙ των αποφοίτων ΑΕΝ που εισήχθησαν πριν το 2005-6 και των αποφοίτων από τις Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΑΣΔΕΝ) το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει καταρτίσει σχετικό σχέδιο Π.Δ το οποίο και έχει αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας για την από πλευράς του νομοτεχνική επεξεργασία.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα παρά τις σοβαρές προσπάθειες των φοιτητών των Ελληνικών ΑΕΝ δεν έχει εκδοθεί ούτε καν το ΠΔ.για την ισοτιμία των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΝ με τα ΤΕΙ !!!!

Το Πολυτεχνείο της Βάρνας είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων (IAMU). Έχει τα πιστοποιητικά IMO (International Maritime Organization), ο οποίος ελέγχει την ναυτιλιακή εκπαίδευση παγκοσμίως

Οι απόφοιτοι της Πολυτεχνείου Βάρνας έχουν πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Πλοήγησης και Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ και άδεια Γ' Πλοιάρχου ή Μηχανικού από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τα παγκόσμια αναγνωρισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.).

Η προσπάθεια Ακαδημαικής αναγνώρισης και ισοτιμίας του πτυχίου του Πολυτεχνείου της Βάρνας με τα πτυχία των Ελληνικών ΑΕΝ θα σήμαινε Ακαδημαική υποτίμηση των πτυχίων του Πολυτεχνείου Βάρνας από ΑΕΙ BACHELOR σε πτυχίο Eλληνικής ΑΕΝ που δεν έχει αναγνωριστεί Ακαδημαικά ούτε ως ισότιμο των ΤΕΙ.

Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα, αυτά κατοχυρώνονται σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα της Εμπορικής Ναυτιλίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας.(stcw του I.M.O)

Οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Βάρνας που επιθυμούν να μετατρέψουν και να αναγνωρίσουν την άδεια τους, την καταθέτουν στο Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας και εντός 3 εργάσιμων ημερών παραλαμβάνουν την πιστοποίηση αναγνώρησης και μεταροπής της αδειάς τους.

Μεταγραφές:

Η εφαρμογή ECTS είναι το σύστημα πιστωτικών µονάδων που χρησιµοποιείται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και αφορά όλες τις χώρες που συµµετέχουν στη Συνθήκη της Μπολόνια. Οι πιστωτικές µονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του ECTS 60 πιστωτικές µονάδες κατανέµονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, 30 πιστωτικές µονάδες ECTS κατανέµονται συνήθως σε ένα εξάµηνο και 20 πιστωτικές µονάδες ECTS σε ένα τρίµηνο. Οι Ελληνικές Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού δεν υπάγονται στο σύστημα ECTS.

Έτσι μία μεταγραφή από Ελληνική ΑΕΝ στο Πολυτεχνείο της Βάρνας η οποία υπάγεται στο ECTS , είναι μία πολύ δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία η οποία απαιτεί την αντιστοιχία όχι μόνο των μαθημάτων, αλλά και της διδακτέας ύλης και είναι σε κάθε περίπτωση υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Καθιερώσαμε με την συνεργασία του νομικού μας τμήματος τη δυνατότητα μεταγραφής και έχουμε πλέον την τεχνογνωσία να μεταγράψουμε Έλληνες φοιτητές αναγνωρίζοντας τους όχι μόνο μαθήματα αλλά και τα τυχόν εκπαιδευτικά ταξίδια και το ΚΕΠ τους από αυτά.

Μεταγραφή δεν σημαίνει απαραίτητα και επιτυχημένη μεταγραφή!!

Η επιτυχημένη μεταγραφή ενός φοιτητή Δόκιμου Αξιωματικού είναι μια εξειδικευμένη και σοβαρή υπηρεσία που μπορεί να διεκπεραιωθεί επιτυχώς μόνο από τον αντιπρόσωπο της Πολυτεχνείου Βάρνας, τη Βest Studies .

Η Best Studies είναι η εταιρία που αντιπροσωπεύει επίσημα το Πολυτεχνείο της Βάρνας και έχει μεγάλη εμπειρία σε μεταγραφές φοιτητών από όλη την Ευρώπη, κυρίως από Ελλάδα ,Τουρκία, Ουκρανία ,Ιταλία.

Έτσι εξασφαλίζουμε στους φοιτητές μας που επιθυμούν την μεταγραφή τους, ευνοικές προυποθέσεις, αναγνώριση όλων των μαθημάτων και μεταγραφή στο μεγαλύτερο δυνατό έτος σπουδών. Παρατηρείται το φαινόμενο οι φοιτητές που προτίμησαν τη Best Studies να μεταγράφονται νόμιμα σε μεγαλύτερο έτος, σε αντίθεση με συμφοιτητές τους που εμπιστεύτηκαν τις μεταγραφές τους σε μη εξειδιξευμένα γραφεία( κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια, μεσίτες, κλπ) και είτε δεν κατάφεραν να μεταγραφούν, είτε ξεκίνησαν της σπουδές τους ξανά από την αρχή.

Για αυτό πριν ξεκινήσετε τη μεταγραφή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310833 666.

Please publish modules in offcanvas position.